Kontakt

Obecný úrad Henclová
Henclová 50
053 33 p. Nálepkovo

IČO: 00329118
DIČ: 2020717655
Tel. kontakt: 053/4494 150
E-mail: obechenclova@demax.sk

Bankové spojenie:
VÚB SK49 0200 0000 0000 2882 6592
Prima banka SK43 5600 0000 0034 4170 2001